Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

Ngắm Thứ Nhất

(Giọng Bùi Chu - Bắc Ninh) 

Ký âm: Phanxicô

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Phụ Lục (Không dùng trong phụng vụ)

CBST1

«Xin chép ở đây một “Ngắm Thứ Nhất” mà thôi, vì theo cung điệu này có thể dễ dàng diễn ngâm các Ngắm khác.»

- pxc

Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu - Ngắm Thứ Nhất (Giọng Bùi Chu - Bắc Ninh) - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (1/3)
Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu - Ngắm Thứ Nhất (Giọng Bùi Chu - Bắc Ninh) - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (2/3)
Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu - Ngắm Thứ Nhất (Giọng Bùi Chu - Bắc Ninh) - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (3/3)