Ngồi Bên Chân Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ân Phúc

(https://www.youtube.com/watch?v=DTm5WAPhETo)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Ngồi bên chân Chúa nghe lời Chúa nói.

(Ngồi dưới chân Ngài nghe lời Chúa nói.)

Chúa ơi, xin Chúa dạy con những lời ban phúc trường sinh.

(Nguyện dạy con, tiếng Chúa ban an bình.)

 

1.

Chúa nói lời huyền siêu cho những con người bé nhỏ.

Xin ngỏ cùng con đang khiêm cung lắng nghe lời Ngài.


ĐK.

Ngồi bên chân Chúa nghe lời Chúa nói.

(Ngồi dưới chân Ngài nghe lời Chúa nói.)

Chúa ơi, xin Chúa dạy con những lời ban phúc trường sinh.

(Nguyện dạy con, tiếng Chúa ban an bình.)

 

2.

Chúa nói lời ủi an cho những ai còn đau khổ.

Xin đổ niềm vui cho con đang lắng nghe lời Ngài.


ĐK.

Ngồi bên chân Chúa nghe lời Chúa nói.

(Ngồi dưới chân Ngài nghe lời Chúa nói.)

Chúa ơi, xin Chúa dạy con những lời ban phúc trường sinh.

(Nguyện dạy con, tiếng Chúa ban an bình.)

 

3.

Chúa nói lời bình an cho những tâm hồn khắc khoải.

Xin đổi lòng con khi con đây lắng nghe lời Ngài.


ĐK.

Ngồi bên chân Chúa nghe lời Chúa nói.

(Ngồi dưới chân Ngài nghe lời Chúa nói.)

Chúa ơi, xin Chúa dạy con những lời ban phúc trường sinh.

(Nguyện dạy con, tiếng Chúa ban an bình.)

 

4.

Có tiếng Ngài gọi con khuya vắng canh trường an nghỉ.

Xin chỉ dạy con đang trông mong lắng nghe lời Ngài.

 

ĐK.

Ngồi bên chân Chúa, nghe lời Chúa nói.

Chúa ơi, xin Chúa dạy con những lời ban phúc trường sinh.

Ngồi Bên Chân Chúa - Phanxicô - Ca Nguyện