Đức Mẹ Dâng Con

(Lễ Nến)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Mẹ thắm tươi trong ngày đẹp tươi,

Mẹ vui với Con lên Đền.

Đền Thánh hôm nay say mầu nhiệm,

cùng vui với Mẹ dâng Con.


1.

Hôm nay ánh quang soi chiếu gian trần.

Chúa tỏ mình ra cùng khắp ngàn dân.

Hôm nay ngọn nến sáng lên Tin Mừng

khi trời mở ra ơn phúc cứu độ.


ĐK.

Mẹ thắm tươi trong ngày đẹp tươi,

Mẹ vui với Con lên Đền.

Đền Thánh hôm nay say mầu nhiệm,

cùng vui với Mẹ dâng Con.


2.

Vinh quang Ít-ra-en đến đây rồi,

sẽ tỏa vào con sự sáng đẹp tươi.

Con nên ngọn nến sáng tươi thánh thiện,

vui mừng tụng ca Danh Chúa muôn đời.


ĐK.

Mẹ thắm tươi trong ngày đẹp tươi,

Mẹ vui với Con lên Đền.

Đền Thánh hôm nay say mầu nhiệm,

cùng vui với Mẹ dâng Con.

Đức Mẹ Dâng Con - Phanxicô - Đức Mẹ