Nếu Con Người Lặng Yên

(Lc 19:40; 1Cr 9:16; Mt 10:27; Is 6:8; Mt 10:19; Lc 8:21)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

ĐK.

Nếu con người lặng yên, thì sỏi đá sẽ nói lên.


1.

"Khốn cho thân tôi đây nếu tôi chẳng truyền rao Lời Chúa".

Phúc cho ai muôn nơi biết truyền rao Lời Chúa giữa đời.


ĐK.

Nếu con người lặng yên, thì sỏi đá sẽ nói lên.


2.

Phúc cho ai chuyên chăm biết sẵn sàng tìm nghe Lời Chúa,

biết lắng nghe trong đêm để truyền rao Lời giữa ban ngày.


ĐK.

Nếu con người lặng yên, thì sỏi đá sẽ nói lên.


3.

Chúng con luôn trông mong có than hồng đặt nơi miệng lưỡi,

Chúa tin yêu sai đi, Chúa dạy cho người biết nói gì.


ĐK.

Nếu con người lặng yên, thì sỏi đá sẽ nói lên.


4.

Ước mong sao muôn dân biết nghe và thực thi Lời Chúa.

Ước mong sao muôn nơi có Lời thiêng truyền đến muôn người.


ĐK.

Nếu con người lặng yên, thì sỏi đá sẽ nói lên.

Nếu Con Người Lặng Yên - Phanxicô - Lời Chúa