Chúa Sẽ Xây Lại Sion

(Tv 102:16; 126:1; 104:30; 119:105)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Chúa sẽ xây dựng lại Si-on.

Ánh huy hoàng soi tới hồn con.


1.

Chúa sẽ xây dựng lại Si-on, và ngự đến ngời sáng.

Chúa đón dân lưu lạc trở về, tưởng chừng trong giấc mơ.


ĐK.

Chúa sẽ xây dựng lại Si-on.

Ánh huy hoàng soi tới hồn con.


2.

Chúa sẽ ban thần lực linh thiêng để thế giới đổi mới.

Chúa xóa đi muôn ngàn tội tình để hồn con trắng trong.


ĐK.

Chúa sẽ xây dựng lại Si-on.

Ánh huy hoàng soi tới hồn con.


3.

Chúa sẽ ban lời dạy khôn ngoan để soi dẫn nhịp bước.

Chúa giúp con đi trọn đường lành để được ơn tái sinh.


ĐK.

Chúa sẽ xây dựng lại Si-on.

Ánh huy hoàng soi tới hồn con.

Chúa Sẽ Xây Lại Sion - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh