Ai Lên Núi Chúa

(Tv 25:3-5; 112:4-6; 37:30)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Nhập Lễ

CBST2

ĐK.

Ai được tìm lên, được lên là lên núi Chúa?

(Ai được tìm lên, được lên là lên núi Chúa?)

Ai được dừng chân ở trong thánh điện Ngài?

(Ai được dừng trong thánh điện Ngài?)


1.

Đó là người tay sạch lòng thanh, chẳng bao giờ thề gian thề dối.

Người được Chúa chúc lành thưởng công. (x2)


ĐK.

Ai được tìm lên, được lên là lên núi Chúa?

(Ai được tìm lên, được lên là lên núi Chúa?)

Ai được dừng chân ở trong thánh điện Ngài?

(Ai được dừng trong thánh điện Ngài?)


2.

Đó là người soi đường lành ngay, sống nhân hậu, từ bi, từ ái.

Người là ánh quang rực trong đêm. (x2)


ĐK.

Ai được tìm lên, được lên là lên núi Chúa?

(Ai được tìm lên, được lên là lên núi Chúa?)

Ai được dừng chân ở trong thánh điện Ngài?

(Ai được dừng trong thánh điện Ngài?)


3.

Đó là người tâm hồn bình an, mãi trung thành thực thi Lời Chúa.

Miệng người nói lên điều khôn ngoan. (x2)

Ai Lên Núi Chúa - Phanxicô - Nhập Lễ
Ai Lên Núi Chúa - Phanxicô - Nhập Lễ