Bộ Lễ Hoa Hồng

Thánh, Thánh, Thánh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Bộ Lễ

CBST1

Thánh, thánh, thánh.

Chúa là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh.

Đất với trời, đất với trời đầy vinh quang,

Đất với trời đầy vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng, chúc tụng (i i i i i) Đấng ngự đến (i i) nhân Danh Chúa (i i) nhân Danh Chúa.

Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Thánh, Thánh, Thánh