Lời Thiên Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

1.

Lời Thiên Chúa soi đường,

Lời Thiên Chúa soi đường đời con.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.


2.

Lời Thiên Chúa uy quyền

là khiên thuẫn vững bền chở che.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.


3.

Lời Thiên Chúa mỗi ngày

là cơm bánh dư đầy hồng ân.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.


4.

Lời Thiên Chúa kêu mời

người luôn mến yêu người mọi nơi.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.


5.

Đời nhân thế vui buồn,

Lời êm ái ru hồn bình an.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.


6.

Là gươm sắc vô cùng,

Lời Chúa khiến muôn lòng mở ra.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.


7.

Từ thượng trí nhân lành,

Lời Thiên Chúa tác thành trần gian.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.


8.

Lời đã xuống cõi đời

và mang lấy kiếp người khổ đau.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.


9.

Từ cao ngất muôn trùng

Lời đã đến ở cùng đoàn con.


ĐK.

Xin cho con hằng nghe Lời Chúa nói,

luôn vươn cao nhờ theo Lời Chúa dạy.

Lời Thiên Chúa - Phanxicô - Lời Chúa