Lạy Mừng Mẹ Thiên Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Chúng con lạy mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Xin kính chào Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.


1.

Đức Ki-tô từ lòng Mẹ ra đời.

Ngài đã đem ơn phúc cứu độ đến trần gian.


ĐK.

Chúng con lạy mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Xin kính chào Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.


2.

Đấng Quân Vương từ lòng Mẹ ra đời.

Ngài ngự trên ngai báu cai trị khắp càn khôn.


ĐK.

Chúng con lạy mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Xin kính chào Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.


3.

Chúa trao ban điều nhiệm lạ nơi Mẹ.

Lòng Mẹ luôn vui hát ca ngợi Đấng Toàn Năng.


ĐK.

Chúng con lạy mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Xin kính chào Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.


4.

Chúng con tin Mẹ là tòa Chúa ngự,

Mẹ chuyển muôn ơn phúc chan hòa khắp trần gian.


ĐK.

Chúng con lạy mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Xin kính chào Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.


5.

Chúng con mong được rạng ngời thánh thiện.

Mẹ là gương nhân đức cho đời sáng đẹp hơn.


ĐK.

Chúng con lạy mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Xin kính chào Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.

Lạy Mừng Mẹ Thiên Chúa - Phanxicô - Đức Mẹ