Tiến Vào Thánh Cung

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: (chưa rõ)

(https://www.youtube.com/watch?v=By8bovtR590)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Nhập Lễ

CBST1

ĐK.

Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng, dâng Chúa í a nhân từ tiếng hát ngợi khen.

Muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh, suy tôn Ngài muôn đời.

Đi lên! Đi lên! Nào muôn ngàn dân nước, chung cám tạ ơn Chúa!

 

1.

Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con reo mừng.

Tay Chúa mở trao ban suối dạt dào muôn thánh ân.


ĐK.

Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng, dâng Chúa í a nhân từ tiếng hát ngợi khen.

Muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh, suy tôn Ngài muôn đời.

Đi lên! Đi lên! Nào muôn ngàn dân nước, chung cám tạ ơn Chúa!

 

2.

Chính đây tòa Chúa ngự, đây thành đô con nương nhờ.

Trong hy vọng tin yêu, chung lòng thành, chung lễ dâng.


ĐK.

Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng, dâng Chúa í a nhân từ tiếng hát ngợi khen.

Muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh, suy tôn Ngài muôn đời.

Đi lên! Đi lên! Nào muôn ngàn dân nước, chung cám tạ ơn Chúa!

 

3.

Chúa nghe lời khấn nguyện, nghe trần gian đang kêu cầu.

Xin muôn thuở an vui, xin ngàn đời luôn thắm tươi.

Tiến Vào Thánh Cung - Phanxicô - Nhập Lễ