Phúc Cho Ai

(Tv 31)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

ĐK.

Phúc cho ai đã được tha điều ác.

Phúc cho ai lỗi lầm được Chúa quên rồi.

 

1.

Kìa tội ai Chúa quên đi, Chúa cất đi.

Hồn sạch tinh, hết gian ngoa, hết dối lừa.


ĐK.

Phúc cho ai đã được tha điều ác.

Phúc cho ai lỗi lầm được Chúa quên rồi.

 

2.

Này tôi xưng lỗi tôi ra với Chúa tôi.

Ngài rủ thương đã khoan dung tha thứ rồi.


ĐK.

Phúc cho ai đã được tha điều ác.

Phúc cho ai lỗi lầm được Chúa quên rồi.

 

3.

Ngài là nơi lúc gian truân tôi ẩn nương.

Ngài chở che đỡ bênh tôi xa ác thù.


ĐK.

Phúc cho ai đã được tha điều ác.

Phúc cho ai lỗi lầm được Chúa quên rồi.

 

4.

Người công chính hãy vui mừng, hãy hát ca.

Người lành ngay hãy hân hoan vinh chúc Ngài.


ĐK.

Phúc cho ai đã được tha điều ác.

Phúc cho ai lỗi lầm được Chúa quên rồi.

Phúc Cho Ai (Tv.31) - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh