Thánh Vinh-Sơn Phạm Hiếu Liêm

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

1.

Một người con mang đức tin Ki-tô, mang con tim sôi máu hồng Việt Nam.

Đức tin luôn vững bền, bừng lên, tươi sáng lên.

Dòng máu thắm ước nguyền ngàn năm luôn lưu truyền, núi sông uy hùng khắc tên.

Dòng máu nói với người ngàn sau muôn muôn đời: Hãy trông nhìn lên Quê Trời.

 

ĐK.

Ngợi khen Cha Thánh VINH-SƠN LIÊM anh hùng.

Ngợi khen Cha Thánh VINH-SƠN LIÊM tín trung.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn giúp đời con sống tin yêu,

Luôn bước theo gương thánh nhân anh hùng.

(Luôn luôn bước theo noi gương thánh nhân anh hùng.)

 

2.

Người đã đi dâng trái tim thanh xuân, dâng hy sinh mong đáp đền hồng ân.

Bước chân qua xóm làng tìm gieo men Phúc Âm.

Vượt hết những lối đường, hiểm nguy luôn can trường, tiếng ca vang trời gió sương.

Người bước đến pháp trường, ngàn đau thương coi thường, vững tin ngày mai Thiên Đường.


ĐK.

Ngợi khen Cha Thánh VINH-SƠN LIÊM anh hùng.

Ngợi khen Cha Thánh VINH-SƠN LIÊM tín trung.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn giúp đời con sống tin yêu,

Luôn bước theo gương thánh nhân anh hùng.

(Luôn luôn bước theo noi gương thánh nhân anh hùng.)

 

3.

Đường Việt Nam nghiêng lũy tre xanh xanh, bao nhiêu năm in bóng người hùng anh.

Máu thiêng gieo xuống đời, mọc lên cây đức tin.

Thập giá thấm máu nồng, nở tươi bông hoa hồng, máu tươi tô đẹp núi sông.

Nhịp bước hết cõi đời về Quê Hương trên trời, cháu con cùng noi gương người.


ĐK.

Ngợi khen Cha Thánh VINH-SƠN LIÊM anh hùng.

Ngợi khen Cha Thánh VINH-SƠN LIÊM tín trung.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn giúp đời con sống tin yêu,

Luôn bước theo gương thánh nhân anh hùng.

(Luôn luôn bước theo noi gương thánh nhân anh hùng.)

Thánh Vinh-Sơn Phạm Hiếu Liêm - Phanxicô - Chư Thánh (1/2)
Thánh Vinh-Sơn Phạm Hiếu Liêm - Phanxicô - Chư Thánh (2/2)