Dâng Hạt

Ký âm: Phanxicô

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Phụ Lục (Không dùng trong phụng vụ)

CBST1

Dâng Hạt - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (1/3)
Dâng Hạt - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (2/3)
Dâng Hạt - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ) (3/3)