Bộ Lễ Hoa Hồng

Kinh Vinh Danh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Bộ Lễ

CBST1

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng (i) trời.

Bình an dưới thế (i i i) cho người, cho người thiện tâm (i i i).

Chúng con ca ngợi Chúa.

Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con thờ lạy Chúa.

Chúng con tôn vinh Chúa.

Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa (ơ ơ).

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.

Lạy (i i i i i) Con Một, Con Một Thiên Chúa,

Con Một Thiên Chúa, Chúa (ơ ơ) Giê-su Ki-tô.

Lạy (i i i i i) Chúa là Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là (a a) Con Đức Chúa Cha.

Chúa xóa tội trần gian, nguyện xin Chúa thương, Chúa thương (mà) thương xót chúng (i i) con

(i i i i i i i) Xin Chúa thương, Chúa thương (mà) thương xót chúng (i i i) con.

Chúa xóa tội trần gian, nguyện xin nhậm (i i i) lời chúng con (i i) cầu khẩn.

Chúa (ơ ơ) Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha (a)

Thương xót chúng (i i i) con (mà) thương xót chúng (i i i) con.

Vì (i i) lạy Chúa

Vì (i i) lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Giê-su Ki-tô,

Chỉ có Chúa là Đấng Thánh,

Chỉ có Chúa là Chúa,

Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, là Đấng Tối Cao.

Cùng (i i i) Đức Chúa Thánh Thần (i i i i i)

Trong (í a) vinh quang (ơ)

(Là) trong (í a) vinh quang (ơ)

Vinh quang Đức Chúa Cha.

A men.

A men.

A men.

Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Kinh Vinh Danh (1/3)
Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Kinh Vinh Danh (2/3)
Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Kinh Vinh Danh (3/3)