Bài Dâng Lễ Thống Hối

(Tv 51:3-4.14.18-19)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Nguyện Chúa giàu ơn cứu độ đoái nhận đây lễ con dâng,

là lòng tan nát khiêm cung, là niềm thống hối khôn cùng.


1.

Chúa không ưa, không nhận lễ toàn thiêu,

thì con xin dâng tâm hồn nát tan.

Quả tim trinh trong xin Ngài khấng ban.


ĐK.

Nguyện Chúa giàu ơn cứu độ đoái nhận đây lễ con dâng,

là lòng tan nát khiêm cung, là niềm thống hối khôn cùng.


2.

Chúa ơi, xin thương tình xóa tội con,

và xin khoan dung rửa sạch lỗi con,

hồn con ô nhơ xin gột trắng trong.


ĐK.

Nguyện Chúa giàu ơn cứu độ đoái nhận đây lễ con dâng,

là lòng tan nát khiêm cung, là niềm thống hối khôn cùng.


3.

Chúa cho con xin lại những niềm vui,

niềm vui do ơn cứu độ Chúa ban,

và xin luôn luôn quảng đại giúp con.


ĐK.

Nguyện Chúa giàu ơn cứu độ đoái nhận đây lễ con dâng,

là lòng tan nát khiêm cung, là niềm thống hối khôn cùng.

Bài Dâng Lễ Thống Hối - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh