Rèn Lưỡi Gươm Thành Lưỡi Cày

(Is 2:4; Mt 5:4.9; Rm 12:15.18; Ep 4:2.5.6)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

ĐK.

Xin Chúa thi ân để các dân ở thế gian này

biết cùng chung tay rèn lưỡi gươm thành lưỡi cày.


1.

Phúc cho ai ăn ở hiền lành

vì người sẽ được tặng ban Nước Trời làm phần gia nghiệp.

Phúc cho ai xây dựng hòa bình

vì người sẽ được gọi tên là con Đức Chúa Trời.


ĐK.

Xin Chúa thi ân để các dân ở thế gian này

biết cùng chung tay rèn lưỡi gươm thành lưỡi cày.


2.

Ước mong sao muôn người một lòng phụng thờ Chúa nguồn bình an

giữa đời hiền hòa yên hàn.

Ước mong sao muôn người một nhà tựa vào Chúa là nguồn vui

mà chung sức xây đời.


ĐK.

Xin Chúa thi ân để các dân ở thế gian này

biết cùng chung tay rèn lưỡi gươm thành lưỡi cày.


3.

Hãy chuyên chăm đi làm việc lành

và cười với người mừng vui,

khóc cùng người gặp đau buồn.

Hãy khiêm cung ăn ở thuận hòa

vì chỉ có một niềm tin, một Thiên Chúa nhân từ.


ĐK.

Xin Chúa thi ân để các dân ở thế gian này

biết cùng chung tay rèn lưỡi gươm thành lưỡi cày.


4.

Chúa chăm lo cho từng phận người.

Này trời nắng, này trời mưa,

Chúa gội mọi nẻo gian trần.

Chúa vinh quang nơi tình loài người

vì tình Chúa được tỏ ra ở nhân thế an hòa.


ĐK.

Xin Chúa thi ân để các dân ở thế gian này

biết cùng chung tay rèn lưỡi gươm thành lưỡi cày.

Rèn Lưỡi Gươm Thành Lưỡi Cày - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (1/2)
Rèn Lưỡi Gươm Thành Lưỡi Cày - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (2/2)