Tôi Sẽ Được Nhìn Ngắm Chúa

(2 Tm 1:12; Tv 130:7; G 19:25-26; 2 Tm 2:11)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Cầu Hồn

CBST2

ĐK.

Tôi biết Đấng tôi tin là Chúa.

Ơn cứu chuộc nơi Ngài mãi chứa chan.


1.

Tôi tin Đấng cứu chuộc tôi hằng sống.

Vào ngày sau hết

Ngài sẽ đứng dậy trên cát bụi,

và tôi trong thân xác này

được nhìn ngắm Đấng cứu chuộc tôi.


ĐK.

Tôi biết Đấng tôi tin là Chúa.

Ơn cứu chuộc nơi Ngài mãi chứa chan.


2.

Tôi luôn vững tin rằng sẽ được sống.

Nhờ Thập Giá Chúa,

niềm vui sướng tỏa lan khắp trần.

Nhờ ơn thương xót thứ tha

mà trời mới đất mới mở ra.


ĐK.

Tôi biết Đấng tôi tin là Chúa.

Ơn cứu chuộc nơi Ngài mãi chứa chan.


3.

Tôi đang đứng trước mồ Đấng Phục Sinh.

Ngài là ánh sáng

diệt đêm tối, đập tan tử thần,

để ai cùng chết với Ngài

được cùng sống mãi mãi hiển vinh.


ĐK.

Tôi biết Đấng tôi tin là Chúa.

Ơn cứu chuộc nơi Ngài mãi chứa chan.

Tôi Sẽ Được Nhìn Ngắm Chúa - Phanxicô - Cầu Hồn