Dâng Rượu Thơm Bánh Ngon

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Xin dâng rượu thơm bánh ngon, dâng trọn xác thân linh hồn với cả đời con.


ĐK.

Cùng rượu thơm bánh ngon là lời xưng tụng mới, ca khen Chúa thương con người, thương con người.


2.

Xin dâng lời ca thắm tươi, cảm tạ Chúa ban cho đời phúc lộc chẳng ngơi.


ĐK.

Cùng rượu thơm bánh ngon là lời xưng tụng mới, ca khen Chúa thương con người, thương con người.


3.

Xin dâng bàn tay gắng công, mong được Chúa cho nương đồng lúa vàng trổ bông.


ĐK.

Cùng rượu thơm bánh ngon là lời xưng tụng mới, ca khen Chúa thương con người, thương con người.