Trong Chúa Giêsu

(Cung: “O via, vita, veritas”)

Lời ca & hòa âm: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST120

1.

_ _ _ _ _ _

(Đường ngay thật cho đời con)

_ _ Chúa Giê-su

(Là chính Chúa Giê-su)

Lòng con được an bình

(_ _ _ _ _)

Trong chân lý Chúa Giê-su

(_ _ _ Chúa Giê-su)

Con sống trong sự sống của Người.

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ _ _ _ _

(Con hát ca mừng chúc Danh Người)

Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.

(Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.)

Tuy Người là Chúa

(_ _ _ _)

Nhưng lòng Người xót thương

(Tuy Người là Chúa nhưng)

_ _ _ _

(Lòng Người xót thương)

Ôi Giê-su.

(Ôi Giê-su.)

2.

_ _ _ _ _

(Lòng con nguyện suốt đời)

_ _ _ Chúa Giê-su.

(Luôn tin kính Chúa Giê-su.)

Lòng con nguyện suốt đời

(_ _ _ _ _)

Luôn yêu mến Chúa Giê-su.

(_ _ _ Chúa Giê-su.)

Chúa dẫn con từng bước trên đời.

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ _ _ _ _

(Phúc cho con được đến bên Người)

Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.

(Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.)

Tuy Người là Chúa

(_ _ _ _)

Nhưng lòng Người xót thương

(Tuy Người là Chúa nhưng)

_ _ _ _

(Lòng Người xót thương)

Ôi Giê-su.

(Ôi Giê-su.)

3.

_ _ _ _ _

(Đường gian trần muôn trùng)

_ _ _ với Giê-su.

(Con vui bước với Giê-su.)

Đường lên trời xa vời

(_ _ _ _ _)

Con vui bước với Giê-su.

(_ _ _ với Giê-su.)

Dẫu khó nguy tràn lấp muôn nơi,

(_ _ _ _ _ _ _)

_ _ _ _ _ _ _

(Con luôn được mạnh sức trong Người)

Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.

(Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.)

Tuy Người là Chúa

(_ _ _ _)

Nhưng lòng Người xót thương

(Tuy Người là Chúa nhưng)

_ _ _ _

(Lòng Người xót thương)

Ôi Giê-su.

(Ôi Giê-su.)

Trong Chúa Giêsu - Phanxicô - Ca Nguyện (1/3)
Trong Chúa Giêsu - Phanxicô - Ca Nguyện (2/3)
Trong Chúa Giêsu - Phanxicô - Ca Nguyện (3/3)