Xin Kết Hiệp Muôn Lòng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

1.

Xin Thiên Chúa nhân từ kết hiệp muôn lòng đoàn con một Cha.

Xin cho khắp muôn nhà cùng nhau thắm dệt bài ca thái hòa.


ĐK.

Chỉ trong Chúa thôi,

chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

bốn phương (là phương) kết hiệp, muôn người (là người) thương nhau.


2.

Xin ơn Chúa Chiên Lành dẫn đoàn con vào đồng xanh hiệp thông.

Xin trong Chúa Chiên Lành đoàn con sống trọn tình yêu thắm nồng.


ĐK.

Chỉ trong Chúa thôi,

chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

bốn phương (là phương) kết hiệp, muôn người (là người) thương nhau.


3.

Xin cho các dân tộc thấy tình huynh đệ nở hoa đẹp tươi,

cho Danh Chúa sáng ngời ở trong cõi đời người yêu mến người.


ĐK.

Chỉ trong Chúa thôi,

chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

bốn phương (là phương) kết hiệp, muôn người (là người) thương nhau.

Xin Kết Hiệp Muôn Lòng - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An