Cho Con Về Bình An

(Lc 2.29-32)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Cầu Hồn

CBST288

ĐK. (3 bè)

Giờ đây

[_ _ Giây phút này]

Xin cho tôi tớ Chúa

(Xin cho tôi tớ Ngài)

[_ _ _ _ Xin cho tôi tớ Chúa]

Được về bình an.

(Được _ vinh an.)

[_ _ Vinh an.]

1.

Giờ này đây xin cho tôi tớ Chúa được về, về bình an như lời mà Chúa phán xưa.


ĐK. (3 bè)

Giờ đây

[_ _ Giây phút này]

Xin cho tôi tớ Chúa

(Xin cho tôi tớ Ngài)

[_ _ _ _ Xin cho tôi tớ Chúa]

Được về bình an.

(Được _ vinh an.)

[_ _ Vinh an.]

2.

Vì ngày nay con đây với chính mắt thịt này được nhìn ơn cứu độ dành cho chúng nhân.


ĐK. (3 bè)

Giờ đây

[_ _ Giây phút này]

Xin cho tôi tớ Chúa

(Xin cho tôi tớ Ngài)

[_ _ _ _ Xin cho tôi tớ Chúa]

Được về bình an.

(Được _ vinh an.)

[_ _ Vinh an.]

3.

Cuộc đời lương dân nay có Ánh Sáng chỉ đường, là hiển vinh muôn đời của Is-ra-el.

ĐK. (choral, tùy ý).

Giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về bình an.

Cho Con Về Bình An (Lc 2.29-32) - Phanxicô - Cầu Hồn