Cho Con Về Bình An

(Lc 2:29-32)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Alleluia

(https://www.youtube.com/watch?v=JJs1bFbIzjY)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Cầu Hồn

CBST1

ĐK. (3 bè)

Giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về bình an.

(Giây phút này xin cho tôi tớ Ngài được vinh an.)

 

1.

Giờ này đây xin cho tôi tớ Chúa được về, về bình an như lời mà Chúa phán xưa.


ĐK. (3 bè)

Giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về bình an.

(Giây phút này xin cho tôi tớ Ngài được vinh an.)

 

2.

Vì ngày nay con đây với chính mắt thịt này được nhìn ơn cứu độ dành cho chúng nhân.


ĐK. (3 bè)

Giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về bình an.

(Giây phút này xin cho tôi tớ Ngài được vinh an.)

 

3.

Cuộc đời lương dân nay có Ánh Sáng chỉ đường, là hiển vinh muôn đời của Is-ra-el.

 

ĐK. (choral, tùy ý).

Giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về bình an.

Cho Con Về Bình An (Lc 2.29-32) - Phanxicô - Cầu Hồn