Người Ta Cứ Dấu Này

(Ga 13:35; 15:12-15; 17:20-21)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

ĐK.

Người ta cứ dấu này

(Người ta cứ dấu này),

người ta cứ dấu này mà nhận ra

(người ta cứ dấu đây nhận ra)

các con là môn đệ Thầy:

(các con môn đệ Thầy:)

đó là các con hãy yêu thương nhau,

(đó là các con hãy yêu thương nhau,)

các con hãy yêu thương nhau.

(các con hãy yêu thương nhau.)


1.

Này Thầy ban truyền một điều răn mới của Thầy,

là các con, các con hãy yêu thương nhau,

các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con.


ĐK.

Người ta cứ dấu này

(Người ta cứ dấu này),

người ta cứ dấu này mà nhận ra

(người ta cứ dấu đây nhận ra)

các con là môn đệ Thầy:

(các con môn đệ Thầy:)

đó là các con hãy yêu thương nhau,

(đó là các con hãy yêu thương nhau,)

các con hãy yêu thương nhau.

(các con hãy yêu thương nhau.)


2.

Người yêu mến Thầy thì hằng tuân giữ lệnh truyền.

Người mến yêu sẽ được Thầy luôn thương yêu,

sẽ được Thầy luôn thương yêu, sẽ được ơn cho biết Thầy.


ĐK.

Người ta cứ dấu này

(Người ta cứ dấu này),

người ta cứ dấu này mà nhận ra

(người ta cứ dấu đây nhận ra)

các con là môn đệ Thầy:

(các con môn đệ Thầy:)

đó là các con hãy yêu thương nhau,

(đó là các con hãy yêu thương nhau,)

các con hãy yêu thương nhau.

(các con hãy yêu thương nhau.)


3.

Thầy gọi các con là bạn nghĩa thiết của Thầy,

vì đến nay, những gì Thầy nghe nơi Cha,

những gì Thầy nghe nơi Cha đã được trao cho các con.


ĐK.

Người ta cứ dấu này

(Người ta cứ dấu này),

người ta cứ dấu này mà nhận ra

(người ta cứ dấu đây nhận ra)

các con là môn đệ Thầy:

(các con môn đệ Thầy:)

đó là các con hãy yêu thương nhau,

(đó là các con hãy yêu thương nhau,)

các con hãy yêu thương nhau.

(các con hãy yêu thương nhau.)


4.

Nguyện xin Chúa Cha để họ liên kết nên một,

hiệp nhất như Chúa Cha ở luôn trong con,

với Con ở luôn trong Cha, để họ luôn trong chúng ta.


ĐK.

Người ta cứ dấu này

(Người ta cứ dấu này),

người ta cứ dấu này mà nhận ra

(người ta cứ dấu đây nhận ra)

các con là môn đệ Thầy:

(các con môn đệ Thầy:)

đó là các con hãy yêu thương nhau,

(đó là các con hãy yêu thương nhau,)

các con hãy yêu thương nhau.

(các con hãy yêu thương nhau.)


5.

Tình nào quý hơn tình người chịu chết cho người.

Luật mến yêu chính do Thầy đây trao ban:

các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con.


ĐK.

Người ta cứ dấu này

(Người ta cứ dấu này),

người ta cứ dấu này mà nhận ra

(người ta cứ dấu đây nhận ra)

các con là môn đệ Thầy:

(các con môn đệ Thầy:)

đó là các con hãy yêu thương nhau,

(đó là các con hãy yêu thương nhau,)

các con hãy yêu thương nhau.

(các con hãy yêu thương nhau.)

Người Ta Cứ Dấu Này - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh