Cúi Xin Chúa Sáng Soi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm.

Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

A-men. 

Cúi Xin Chúa Sáng Soi - Phanxicô - Ca Nguyện