Cúi Xin Chúa Sáng Soi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST075

Cúi xin Chúa sáng soi

Cho chúng con được biết việc phải làm.

Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ

Cho mỗi kinh mỗi việc chúng con

Từ khởi sự cho đến hoàn thành

Đều nhờ bởi ơn Chúa.

A-men.

Cúi Xin Chúa Sáng Soi - Phanxicô - Ca Nguyện