Chúa Ban Bình An

(Tv 4:8-9; Is 32:17)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

1.

Con được tay Chúa ban bao hồng ân chứa chan.

Duy ở bên lòng Chúa, con được sống yên hàn.


ĐK.

Chúa là núi đá, giữ con an toàn.

Chúa là hy vọng, Chúa ban bình an.


2.

Qua vực sâu núi cao, tâm hồn không xuyến xao.

Con chẳng xa lòng Chúa dẫu lạc bước phương nào.


ĐK.

Chúa là núi đá, giữ con an toàn.

Chúa là hy vọng, Chúa ban bình an.


3.

Gian trần muôn lối xa, ai thành tâm thiết tha,

theo đường ngay nẻo chính, sẽ được phúc an hòa.


ĐK.

Chúa là núi đá, giữ con an toàn.

Chúa là hy vọng, Chúa ban bình an.


4.

Con nguyện xin Chúa thương, khi mệt thân gió sương,

khi nặng vai gồng gánh, khi sầu héo trăm đường.


ĐK.

Chúa là núi đá, giữ con an toàn.

Chúa là hy vọng, Chúa ban bình an.


5.

Khi hồn hoang xót xa, xin được ơn thứ tha,

cho người đi lạc lối biết về tới quê nhà.


ĐK.

Chúa là núi đá, giữ con an toàn.

Chúa là hy vọng, Chúa ban bình an.


6.

Mong vườn xanh thắm hoa, mong đời vui hát ca,

xin bình an của Chúa chan hòa khắp muôn nhà.


ĐK.

Chúa là núi đá, giữ con an toàn.

Chúa là hy vọng, Chúa ban bình an.

Chúa Ban Bình An - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An