Đức Mẹ Núi Cúi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Trước nhan Mẹ, núi cao cúi đầu.

Đoàn con theo Mẹ bước qua vực sâu.


1.

Nơi vực sâu đầy nước mắt này,

khấn xin Mẹ phù giúp ủi an.

Nơi trần gian con cháu E-và

nguyện Mẹ dẫn đưa về Trời.


ĐK.

Trước nhan Mẹ, núi cao cúi đầu.

Đoàn con theo Mẹ bước qua vực sâu.


2.

Đây đoàn con cậy trông Đức Mẹ,

Nữ Vương chuyển sự sống, niềm vui,

mong ngày sau qua chốn khách đày,

được nhìn thấy Con lòng Mẹ.


ĐK.

Trước nhan Mẹ, núi cao cúi đầu.

Đoàn con theo Mẹ bước qua vực sâu.

Đức Mẹ Núi Cúi - Phanxicô - Đức Mẹ