Alleluia

(Lễ Chúa Ba Ngôi)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST180

Al-le-lu-ia

(_ _ _ _ Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia

(_ _ _ _ Al-le-lu-ia)

Al-le-lu _ Al-le-lu

(_ _ Al-le _ _ lu-ia)

Al-le _ lu _ ia _ Al-le-lu-ia

(_ _ Al-le-lu-ia Al-le _ lu-ia).

.

Sáng Danh Chúa Cha

(_ _ _ Rạng Danh Chúa Cha)

Sáng Danh Chúa Con

(_ _ _ Rạng Danh Chúa Con)

Và rạng Danh Chúa Ngôi Ba

(Và rạng Danh Chúa Ngôi Ba)

_ _ _ _

(Là Chúa Thánh Thần)

Như có trước vô cùng

(Như có trước vô cùng)

Và bây giờ, và hằng có, và đời đời thiên thu.

(Và bây giờ, và hằng có, và đời đời ngàn thu.)

Alleluia - Lễ Chúa Ba Ngôi - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh