Xin Gieo Rắc Sương Mai

Tác giả: Phanxicô & Minh Toàn

Trình bày: Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Montreal

(https://www.youtube.com/watch?v=YkTC0rPLwJM)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST146

ĐK.

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

(Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai)

[Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai]

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

(Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai)

[Xin Trời gieo rắc _ làn sương mai]

_ _ _ _ Xin gieo rắc sương mai

(_ _ _ _ _ _ _ _)

[Xin gieo rắc sương mai]

_ _ _ Trời cao gieo rắc sương mai

(Xin gieo _ rắc sương mai _ _)

[_ Rắc gieo làn sương mai]

_ _ _ _ _ _ _

(_ Cao xanh xin gieo rắc sương mai)

(Nguyện Trời cao xin gieo rắc sương mai]

Mây hãy mưa

(_ _ _ _ Mây hãy mưa)

[_ _ Mây hãy mưa]

Mây hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.

(_ _ Mưa, mưa Vị Cứu Tinh.)

[_ Hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.]

_ _ Mùa Thánh Ước sẽ kết hoa

(_ _ Mùa Thánh Ước kết _ hoa)

[Mưa Đấng Công Bình, nở nụ hoa]

_ _ Đất trời chung khúc _ tình ca.

(_ _ Đất trời chung khúc _ hát ca.)

[Đón chờ trời đất chung hòa khúc tình ca.

(/Đón chờ trời đất chung hòa khúc hoan ca.)]

1.

Sầu kiếp lưu đày

(_ _ _ _ Chúa ơi)

[_ _ _ _ Chúa ơi]

Mòn mỏi đợi trông Chúa đến

(_ _ Trông mong _ Trông đợi Chúa luôn)

[_ _ Trông mong _ Trông mong Chúa luôn]

Ngày đêm mi hoen lệ sầu

(Hm...)

[Hm...]

Xin thương đoái lời khẩn cầu.

(Xin thương _ lời khẩn cầu.)

[Xin thương _ lời khẩn cầu.]


ĐK.

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

(Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai)

[Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai]

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

(Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai)

[Xin Trời gieo rắc _ làn sương mai]

_ _ _ _ Xin gieo rắc sương mai

(_ _ _ _ _ _ _ _)

[Xin gieo rắc sương mai]

_ _ _ Trời cao gieo rắc sương mai

(Xin gieo _ rắc sương mai _ _)

[_ Rắc gieo làn sương mai]

_ _ _ _ _ _ _

(_ Cao xanh xin gieo rắc sương mai)

(Nguyện Trời cao xin gieo rắc sương mai]

Mây hãy mưa

(_ _ _ _ Mây hãy mưa)

[_ _ Mây hãy mưa]

Mây hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.

(_ _ Mưa, mưa Vị Cứu Tinh.)

[_ Hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.]

_ _ Mùa Thánh Ước sẽ kết hoa

(_ _ Mùa Thánh Ước kết _ hoa)

[Mưa Đấng Công Bình, nở nụ hoa]

_ _ Đất trời chung khúc _ tình ca.

(_ _ Đất trời chung khúc _ hát ca.)

[Đón chờ trời đất chung hòa khúc tình ca.

(/Đón chờ trời đất chung hòa khúc hoan ca.)]

2.

Nhìn ngước lên trời

(_ _ _ _ Ngước lên)

[_ _ _ _ Ngước lên]

Cầu khẩn quyền năng tiếp cứu

(_ _ Van xin _ Uy quyền cứu nguy)

[_ _ Van xin _ Uy quyền cứu nguy]

Tội nhân đau khổ lâu rồi

(Hm...)

[Hm...]

Mong ơn cứu độ xuống đời.

(Mong ơn _ ơn xuống đời.)

[Mong ơn _ ơn xuống đời.]


ĐK.

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

(Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai)

[Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai]

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

(Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai)

[Xin Trời gieo rắc _ làn sương mai]

_ _ _ _ Xin gieo rắc sương mai

(_ _ _ _ _ _ _ _)

[Xin gieo rắc sương mai]

_ _ _ Trời cao gieo rắc sương mai

(Xin gieo _ rắc sương mai _ _)

[_ Rắc gieo làn sương mai]

_ _ _ _ _ _ _

(_ Cao xanh xin gieo rắc sương mai)

(Nguyện Trời cao xin gieo rắc sương mai]

Mây hãy mưa

(_ _ _ _ Mây hãy mưa)

[_ _ Mây hãy mưa]

Mây hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.

(_ _ Mưa, mưa Vị Cứu Tinh.)

[_ Hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.]

_ _ Mùa Thánh Ước sẽ kết hoa

(_ _ Mùa Thánh Ước kết _ hoa)

[Mưa Đấng Công Bình, nở nụ hoa]

_ _ Đất trời chung khúc _ tình ca.

(_ _ Đất trời chung khúc _ hát ca.)

[Đón chờ trời đất chung hòa khúc tình ca.

(/Đón chờ trời đất chung hòa khúc hoan ca.)]

3.

Mặt đất khô cằn

(_ _ _ _ Đất khô)

[_ _ _ _ Đất khô]

Rồi sẽ tràn mưa thánh đức

(_ _ Mong mưa _ Mưa tràn thánh ân)

[_ _ Mong mưa _ Mưa ban thánh ân]

Nhành Giét-sê nở tuyệt vời,

(Hm...)

[Hm...]

Bông Hoa cứu độ cõi đời.

(Bông Hoa _ cho cõi đời.)

[Bông Hoa _ cho cõi đời.]


ĐK.

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

(Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai)

[Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai]

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

(Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai)

[Xin Trời gieo rắc _ làn sương mai]

_ _ _ _ Xin gieo rắc sương mai

(_ _ _ _ _ _ _ _)

[Xin gieo rắc sương mai]

_ _ _ Trời cao gieo rắc sương mai

(Xin gieo _ rắc sương mai _ _)

[_ Rắc gieo làn sương mai]

_ _ _ _ _ _ _

(_ Cao xanh xin gieo rắc sương mai)

(Nguyện Trời cao xin gieo rắc sương mai]

Mây hãy mưa

(_ _ _ _ Mây hãy mưa)

[_ _ Mây hãy mưa]

Mây hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.

(_ _ Mưa, mưa Vị Cứu Tinh.)

[_ Hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.]

_ _ Mùa Thánh Ước sẽ kết hoa

(_ _ Mùa Thánh Ước kết _ hoa)

[Mưa Đấng Công Bình, nở nụ hoa]

_ _ Đất trời chung khúc _ tình ca.

(_ _ Đất trời chung khúc _ hát ca.)

[Đón chờ trời đất chung hòa khúc tình ca.

(/Đón chờ trời đất chung hòa khúc hoan ca.)]

Xin Gieo Rắc Sương Mai - Phanxicô & Minh Toàn - Mùa Vọng - Giáng Sinh (1/4)
Xin Gieo Rắc Sương Mai - Phanxicô & Minh Toàn - Mùa Vọng - Giáng Sinh (2/4)
Xin Gieo Rắc Sương Mai - Phanxicô & Minh Toàn - Mùa Vọng - Giáng Sinh (3/4)
Xin Gieo Rắc Sương Mai - Phanxicô & Minh Toàn - Mùa Vọng - Giáng Sinh (4/4)