Xin Gieo Rắc Sương Mai

Tác giả: Phanxicô & Minh Toàn

Trình bày: Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Montreal

(https://www.youtube.com/watch?v=YkTC0rPLwJM)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST1

ĐK.

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

Xin gieo rắc sương mai

Trời cao gieo rắc sương mai

Mây hãy mưa, mây hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.

Mùa Thánh Ước sẽ kết hoa, đất trời chung khúc tình ca.

[Mưa Đấng Công Bình, nở nụ hoa, đón chờ trời đất chung hòa khúc hoan ca.]

 

1.

Sầu kiếp lưu đày mòn mỏi đợi trông Chúa đến.

(Chúa ơi, trông mong, trông đợi Chúa luôn.)

Ngày đêm mi hoen lệ sầu, xin thương đoái lời khẩn cầu.


ĐK.

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

Xin gieo rắc sương mai

Trời cao gieo rắc sương mai

Mây hãy mưa, mây hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.

Mùa Thánh Ước sẽ kết hoa, đất trời chung khúc tình ca.

[Mưa Đấng Công Bình, nở nụ hoa, đón chờ trời đất chung hòa khúc hoan ca.]

 

2.

Nhìn ngước lên trời cầu khẩn quyền năng tiếp cứu.

(Ngước lên van xin uy quyền cứu nguy.)

Tội nhân đau khổ lâu rồi, mong ơn cứu độ xuống đời.


ĐK.

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

Xin gieo rắc sương mai

Trời cao gieo rắc sương mai

Mây hãy mưa, mây hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.

Mùa Thánh Ước sẽ kết hoa, đất trời chung khúc tình ca.

[Mưa Đấng Công Bình, nở nụ hoa, đón chờ trời đất chung hòa khúc hoan ca.]

 

3.

Mặt đất khô cằn rồi sẽ tràn mưa thánh đức.

(Đất khô mong mưa, mưa tràn thánh ân.)

Nhành Giét-sê nở tuyệt vời, Bông Hoa cứu độ cõi đời.


ĐK.

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

Xin Trời gieo rắc (ơ) làn sương mai

Xin gieo rắc sương mai

Trời cao gieo rắc sương mai

Mây hãy mưa, mây hãy mưa, mưa Vị Cứu Tinh.

Mùa Thánh Ước sẽ kết hoa, đất trời chung khúc tình ca.

[Mưa Đấng Công Bình, nở nụ hoa, đón chờ trời đất chung hòa khúc hoan ca.]

Xin Gieo Rắc Sương Mai - Phanxicô & Minh Toàn - Mùa Vọng - Giáng Sinh (1/4)
Xin Gieo Rắc Sương Mai - Phanxicô & Minh Toàn - Mùa Vọng - Giáng Sinh (2/4)
Xin Gieo Rắc Sương Mai - Phanxicô & Minh Toàn - Mùa Vọng - Giáng Sinh (3/4)
Xin Gieo Rắc Sương Mai - Phanxicô & Minh Toàn - Mùa Vọng - Giáng Sinh (4/4)