Khí Cụ Bình An

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

ĐK.

Xin Chúa khoan nhân dùng con như khí cụ bình an trong tay Chúa.

Để qua việc Chúa dạy con làm, phúc lộc bình an đến cho đời.


1.

Chúa là sự sáng,

xin giúp con trở thành cây đèn đặt trên giá,

đèn soi chân lý vào nơi tối tăm.


ĐK.

Xin Chúa khoan nhân dùng con như khí cụ bình an trong tay Chúa.

Để qua việc Chúa dạy con làm, phúc lộc bình an đến cho đời.


2.

Chúa là sự sống,

xin giúp con chuyển Lời cứu độ trong cuộc sống,

Lời đem ân phúc trường sinh hiển vinh.


ĐK.

Xin Chúa khoan nhân dùng con như khí cụ bình an trong tay Chúa.

Để qua việc Chúa dạy con làm, phúc lộc bình an đến cho đời.


3.

Chúa là hạnh phúc,

xin giúp con biết ủi an người đang than khóc,

dạy con xây đắp niềm vui khắp nơi.


ĐK.

Xin Chúa khoan nhân dùng con như khí cụ bình an trong tay Chúa.

Để qua việc Chúa dạy con làm, phúc lộc bình an đến cho đời.


4.

Giữa đời thù oán,

xin giúp con kiến tạo an hòa, ngăn tranh chấp,

dạy con liên kết tình thân bốn phương.


ĐK.

Xin Chúa khoan nhân dùng con như khí cụ bình an trong tay Chúa.

Để qua việc Chúa dạy con làm, phúc lộc bình an đến cho đời.


5.

Mong người hiệp nhất,

con vững tin Chúa là con đường cho thế giới,

đường đưa nhân thế tìm nhau, thấy nhau.


ĐK.

Xin Chúa khoan nhân dùng con như khí cụ bình an trong tay Chúa.

Để qua việc Chúa dạy con làm, phúc lộc bình an đến cho đời.

Khí Cụ Bình An - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (1/2)
Khí Cụ Bình An - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (2/2)