Các Tổng Lãnh Thiên Thần

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/3552768571658007/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Chư Thánh

CBST2

ĐK.

Chúa biểu lộ sức mạnh hào hùng qua Thánh Thiên Thần Mi-ca-e.

Chúa soi rạng hào quang khôn ngoan qua Thánh Thiên Thần Ra-pha-el.

Chúa nói lên ý định của Ngài qua Thánh Thiên Thần Ga-bri-el.


1.

Chúng con hợp với cả Thiên đình cùng ngợi mừng Chúa các đạo binh.

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.


ĐK.

Chúa biểu lộ sức mạnh hào hùng qua Thánh Thiên Thần Mi-ca-e.

Chúa soi rạng hào quang khôn ngoan qua Thánh Thiên Thần Ra-pha-el.

Chúa nói lên ý định của Ngài qua Thánh Thiên Thần Ga-bri-el.


2.

Chúng con nguyện theo các Thiên thần hằng phụng sự Chúa các đạo binh.

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.


ĐK.

Chúa biểu lộ sức mạnh hào hùng qua Thánh Thiên Thần Mi-ca-e.

Chúa soi rạng hào quang khôn ngoan qua Thánh Thiên Thần Ra-pha-el.

Chúa nói lên ý định của Ngài qua Thánh Thiên Thần Ga-bri-el.


3.

Chúng con chờ mong sống muôn đời cùng triều thần Chúa các đạo binh.

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.


ĐK.

Chúa biểu lộ sức mạnh hào hùng qua Thánh Thiên Thần Mi-ca-e.

Chúa soi rạng hào quang khôn ngoan qua Thánh Thiên Thần Ra-pha-el.

Chúa nói lên ý định của Ngài qua Thánh Thiên Thần Ga-bri-el.


4.

Chúng con nguyện xin Chúa dắt dìu vượt đường đời tiến đến trời cao.

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.


ĐK.

Chúa biểu lộ sức mạnh hào hùng qua Thánh Thiên Thần Mi-ca-e.

Chúa soi rạng hào quang khôn ngoan qua Thánh Thiên Thần Ra-pha-el.

Chúa nói lên ý định của Ngài qua Thánh Thiên Thần Ga-bri-el.

Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Phanxicô - Chư Thánh