Hiệp Dâng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Dâng Lễ

CBST022

1.

Hiệp dâng rượu bánh này

Với (i i i) niềm mến yêu.

ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa

Ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

2.

Này đây bao kiếp người

Khát (i i i) vọng thánh ân.


ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa

Ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

3.

Đường đi về cõi trời

Bước (i i i) mỏi đã lâu.


ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa

Ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

4.

Đời con lạc bến bờ

Trí (i i i) lòng tối mê.


ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa

Ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

5.

Mùa đông đang ngóng chờ

Chúa (ơ ơ ơ) gội nắng xuân.


ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa

Ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

Hiệp Dâng - Phanxicô - Dâng Lễ