Mong Được Nghỉ Yên

(Tv 61:2; 4:9; 26:4-9; 41:4)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Cầu Hồn

CBST2

ĐK.

Hồn con mong ước đợi chờ

được nghỉ yên, mong được nghỉ yên.

Chỉ trong Thiên Chúa dịu hiền,

hồn con mới được nghỉ yên.


1.

Duy nơi Chúa có ơn cứu độ,

có ơn chở che để con được náu nương.

Duy nơi Chúa có ơn bình an

để con nghỉ yên, để con nghỉ yên.


ĐK.

Hồn con mong ước đợi chờ

được nghỉ yên, mong được nghỉ yên.

Chỉ trong Thiên Chúa dịu hiền,

hồn con mới được nghỉ yên.


2.

Con tin Chúa xiết bao nhân từ

đoái nghe lời con khấn xin Ngài xót thương.

Con mong Chúa đón con nhận con

vào trong thánh cung để vui sống luôn.


ĐK.

Hồn con mong ước đợi chờ

được nghỉ yên, mong được nghỉ yên.

Chỉ trong Thiên Chúa dịu hiền,

hồn con mới được nghỉ yên.


3.

Con tin Chúa sẽ không che mặt,

sẽ thương nhìn con để con gặp Thánh Nhan.

Con sẽ tiến bước lên gần Chúa,

niềm vui của con, niềm vui của con.


ĐK.

Hồn con mong ước đợi chờ

được nghỉ yên, mong được nghỉ yên.

Chỉ trong Thiên Chúa dịu hiền,

hồn con mới được nghỉ yên.

Mong Được Nghỉ Yên - Phanxicô - Cầu Hồn