Hỡi Sứ Thần

Nhạc: Phanxicô & Nguyễn Đức Mậu

Lời: Ý thơ Hàn Mặc Tử

Trình bày: (chưa rõ)

(https://www.youtube.com/watch?v=NuByRQ4Jcr8)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

ĐK.

Hỡi sứ thần Ga-bri-el của Thiên Chúa,

Khi người đến truyền tin cho Đức Ma-ri-a,

Người có nghe xôn xao ngàn tinh tú,

Người có nghe tiếng “vâng” tuyệt vời?

 

1.

Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời,

Người có nghe náo động muôn trời,

Để ca ngợi bằng hoa hương sáng láng,

Bằng tràng hạt, bằng sao Mai chiếu rạng?

 

2.

Từ phút ấy Ngôi Hai xuống làm người.

Ơn tuyệt vời, ơn tuyệt vời đổ xuống cho đời.

Suối hồng ân qua đôi tay Mẹ tràn xuống thế,

Tình ngọt ngào theo con đi suốt đời hiến dâng.


ĐK.

Hỡi sứ thần Ga-bri-el của Thiên Chúa,

Khi người đến truyền tin cho Đức Ma-ri-a,

Người có nghe xôn xao ngàn tinh tú,

Người có nghe tiếng “vâng” tuyệt vời?

 

3.

Tấu lạy Mẹ dư đầy hồng ân Thiên Chúa

Cho tình con nguyên vẹn tựa khối trăng rằm.

Và như khối băng tâm tựa hoa trắng vô ngần

Là hồn con, Mẹ giữ gìn cho trắng trong.

 

4.

Lạy Mẹ Đồng Trinh trắng trong tinh tuyền

Mẹ giàu nhân đức, giàu tâm hiền từ

Cho con dâng lên lời cảm tạ Mẹ phò nguy.


ĐK.

Hỡi sứ thần Ga-bri-el của Thiên Chúa,

Khi người đến truyền tin cho Đức Ma-ri-a,

Người có nghe xôn xao ngàn tinh tú,

Người có nghe tiếng “vâng” tuyệt vời?

Hỡi Sứ Thần - Lời: Ý thơ Hàn Mặc Tử - Nhạc: Phanxicô & Nguyễn Đức Mậu - Đức Mẹ (1/2)
Hỡi Sứ Thần - Lời: Ý thơ Hàn Mặc Tử - Nhạc: Phanxicô & Nguyễn Đức Mậu - Đức Mẹ (2/2)