Xác Thân Này Sẽ Sống Lại

(G 19:25-27; Pl 3:20-21)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Cầu Hồn

CBST2

ĐK.

Tôi tin xác thân này

sẽ sống lại trong ngày sau hết

khi Đấng cứu chuộc hằng sống

sẽ đứng lên trên cát bụi.


1.

Xác thân này tuy nát tan

sẽ thấy sẽ gặp Thánh Nhan.

Sẽ là chính xương thịt này

được nhìn xem Thiên Chúa.


ĐK.

Tôi tin xác thân này

sẽ sống lại trong ngày sau hết

khi Đấng cứu chuộc hằng sống

sẽ đứng lên trên cát bụi.


2.

Xác thân này khi chết đi,

ánh sáng không hề tắt đi.

Chúa chỉ cất đi ngọn đèn

vì bình minh đã đến.


ĐK.

Tôi tin xác thân này

sẽ sống lại trong ngày sau hết

khi Đấng cứu chuộc hằng sống

sẽ đứng lên trên cát bụi.


3.

Chúa Ki-tô từ đám mây

sẽ đến biến đổi chúng ta.

Chúa đổi xác thân mọn hèn

thành hiển vinh như Chúa.


ĐK.

Tôi tin xác thân này

sẽ sống lại trong ngày sau hết

khi Đấng cứu chuộc hằng sống

sẽ đứng lên trên cát bụi.

Xác Thân Này Sẽ Sống Lại - Phanxicô - Cầu Hồn