Xin Ơn Hiệp Nhất

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

ĐK.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất muôn lòng tín hữu,

để muôn dân hiệp thông thành đoàn chiên một Chúa,

để như muôn dòng sông nắm tay nhau về nguồn.


1.

Nơi đâu có tình thương và có lòng bác ái,

ở đó có Chúa Trời, ở đó có Chúa Trời.


ĐK.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất muôn lòng tín hữu,

để muôn dân hiệp thông thành đoàn chiên một Chúa,

để như muôn dòng sông nắm tay nhau về nguồn.


2.

Xin cho hết hoài nghi và oán hờn, chia rẽ,

để ấm tấm chân tình, ngời sáng phúc an bình.


ĐK.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất muôn lòng tín hữu,

để muôn dân hiệp thông thành đoàn chiên một Chúa,

để như muôn dòng sông nắm tay nhau về nguồn.


3.

Xin Thiên Chúa tình yêu rạng soi đường hiệp nhất,

để những đóa hoa đời nồng thắm, ngát hương trời.


ĐK.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất muôn lòng tín hữu,

để muôn dân hiệp thông thành đoàn chiên một Chúa,

để như muôn dòng sông nắm tay nhau về nguồn.

Xin Ơn Hiệp Nhất - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (1/2)
Xin Ơn Hiệp Nhất - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (2/2)